Suomalaista koulutusosaamista maailmalle

Vuoden 2016 alussa perustettu Finnish International Education Association (FIEDU) on uusi suomalaisten koulutusvientitoimijoiden yhteistyöjärjestö.

Tavoitteena jäsenten koulutusvientiliiketoiminnan kasvu

Yhdistyksen tavoitteena on luoda suomalaiselle koulutusviennille kasvuedellytyksiä. Se edistää jäsenistönsä toimintamahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla, vahvistaa suomalaisen koulutusosaamisen kansainvälistä näkyvyyttä ja on aktiivinen toimija koulutusviennin verkostoissa.

Tehtävänä luoda menestymisen edellytyksiä

Yhdistyksen tehtävänä on vaikuttaa päätöksentekoon ja lainsäädäntöön sekä edustaa jäseniään koulutusvientiä koskevissa kysymyksissä. Yhdistys tukee jäsentensä toimintaa rakentamalla suomalaisen kansainvälisen koulutuksen brändiä sekä edistää jäsentensä näkyvyyttä. Yhdistys myös edesauttaa jäsentensä verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi yhdistys edistää koulutusvientiin liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoimintaa sekä tiedotus- ja koulutustoimintaa.

Viiden konkreettisen kohdan ohjelma

Yhdistyksen hallitus on valmistellut konkreettisen ehdotuksen viidestä toimenpiteestä koulutusviennin edistämiseksi. Näiden kohtien toteuttamiseksi yhdistys on aktiivinen toimija Team Finland -verkostossa.

Kunniakonsulit: koulutusviennin edistäjäverkosto kohdemaissa, tavoitteena lisätä läsnäoloa ja näkyvyyttä kohdemarkkinoilla sekä saada ajantasaista tietoa meneillään olevista ja tulevista koulutusreformeista.

Vientiosaaminen: koulutusta ja työkaluja jäsenistölle, panostaan erityisesti liiketoimintaosaamiseen.

Rahoitusinstrumentit: rahoitusvaihtoehtojen ja –tahojen kartoitus ja hyödyntäminen

Laatu ja akkreditointi: koulutusvientikonseptien (esim. suomalaiset tutkinnot) laadun sertifiointi ja valvonta

Lainsäädäntö: myönteisen kehityksen jatkuminen esteiden purkamisessa

Jäseneksi voivat liittyä kaikki koulutusvientiä harjoittavat julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, säätiöt sekä yritykset. Lisäksi yhdistys voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä, säätiöitä, yrityksiä ja henkilöitä kannatusjäseniksi. Kullakin jäsenyhteisöllä on äänioikeus ja päätösvalta yhdistyskokouksissa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.